Temamøde afholdt om udvikling af havnen

30. maj 2023 - irina.pata@sven...

Temamøde afholdt om udvikling af havnen

Fra den 17. april til og med den 12. juni indkaldes bemærkninger til udviklingsstrategien og idéer og forslag til den forestående revision af kommuneplanen – herunder udviklingsplan for havnen som et af de vigtigste udviklingsområder i kommuneplanen.

Svendborg Havn rummer en helt unik blanding af erhverv, boliger, kulturarv og en stor mangfoldighed af kulturelle arrangementer og fritidsaktiviteter til lands og til vands. I forbindelse med kommuneplanenrevisionen har Svendborg Kommune afholdt et temamøde om Fremtidens Havns udvikling. Udviklingsplanen fra 2014 skal revideres og omfatte et større område. Derfor er det tid til at drøfte aktuelle emner og nye områder.

På d. 24 maj deltog over 100 borgere i havnevandringer og efterfølgende temamøde om havneudvikling i Rundbuehallen. Der var masser af gode snakke og ideer, der vil blive taget med i den reviderede havneplan. Der er stadig muligt for at komme med ideer og forslag til havneudviklingen og herunder fire interesseemner: Østre Kaj, Den Blå Kant, Genåbning af Kobberbækken og Frederiksø.

Nederunder du kan læse mere om de 4 emner. 

Østre Kaj

Derfor er området aktuelt:

Kvaliteter og muligheder

 • De historiske industribygninger på Østre Kaj giver området sin særlige karakter. 
 • Gennem de seneste år har forskellige aktører foreslået, at arealer og bygninger anvendes til nye formål som fx kultur, hotel, maritime erhverv og boliger.
 • Der skal også findes plads til bl.a. et parkeringshus, faciliteter til Svendborg Havns drift og måske nye byrum og mødesteder?

Udfordringer

 • Genanvendelse af siloer og pakhuse kan være udfordrende pga. de særlige konstruktioner og omkostninger ved at ombygge til nye formål.
 • Østre Kaj ligger relativt tæt på værftsindustrien på Frederiksø. Det betyder at området kan være miljøbelastet med især støj.

Bindinger

 • I udviklingsplan for Fremtidens Havn fra 2014 og i Kommuneplanen er området udlagt til let erhverv.
 • DLG’s produktion blev nedlagt i 2015 og i 2027 flytter virksomheden de sidste aktiviteter fra området. 
 • Silobygninger mm på Østre Kaj er udpeget som et samlet kulturmiljø og flere bygninger er udpeget som bevaringsværdige.
   

Ideer til fremtiden

 • Hvilke kvaliteter og muligheder ser du i området som det ser ud i dag?
 • Hvordan vil du gerne kunne bruge området i fremtiden?
 • Hvilke nye funktioner synes du der skal der være plads til i fremtiden?

 

Den Blå Kant

Den Blå Kant skaber forbindelse og byliv for alle hele havnen rundt via stier, kajer, promenader og opholdsrum med rekreative aktiviteter og oplevelser. Samtidig skal Den Blå Kant beskytte havnen og den havnenære by mod oversvømmelse ved højvande og kraftig regn.

Derfor er området aktuelt:

Kvaliteter og muligheder

 • Den Blå Kant er en offentligt forbindelse af ca. 3,5km langs vandet.
 • Den Blå Kant løber gennem mange forskellige delområder med hver deres unikke karakter.
 • Tidligere erhvervsarealer skaber mulighed for nye aktiviteter og åbenhed f.eks. på  Frederiksø.
 • Svendborg Havn er en levende havn, med mange forskellige aktiviteter.
   

Udfordringer

 • Havnen ligger lavt og er oversvømmelsestruet - både fra havvand og skybrud.
 • At skabe en sammenhængende stiforbindelse langs hele havnen. 
 • Balance mellem færgetrafik, erhvervsarealer og rekreativ brug af havnen.
 • At skabe en stiforbindelse mellem Havnepladsen til Gasværkskajen. 

Bindinger

 • Udvikling af Baagøe og Riber sker i den aktuelle lokalplanproces.
 • Kommunalbestyrelsen har vedtaget et strategi for højvandsbeskyttelse langs den indre kant med en sluseport ved Søndre Havn.
 • Søndre Havn projektet skal realiseres senest i 2027, hvis statstilskud skal udnyttes.

 

Ideer til fremtiden

 • Hvad er dit yndlingssted på Den Blå Kant og hvorfor?
 • Hvad synes du om projektet for Søndre Havn, hvor der skabes en ny gangforbindelse og højvandsbeskyttelse?
 • Har du ideer til nye funktioner på Den Blå Kant i fremtiden?

 

Genåbning af Kobberbækken

Derfor er området aktuelt:

Kvaliteter og muligheder

 • Ørkildområdet er et rekreativt og kulturhistorisk meget attraktivt område.
 • Vandløb og søer i byens rum øger den rekreative værdi.
 • Potentiale i at sammentænke byudvikling, klimatilpasning, rekreative muligheder, biodiversitet og kulturmiljøer.
   

Udfordringer

 • Opstemninger ved møllerne og 400m rørlagt strækning giver oversvømmelser og skader ved skybrud.
 • Fisk og anden fauna kan ikke vandre op gennem vandløbet.
 • Ørkildområdet er afskåret fra havnen og byen.
   

Bindinger

 • Kommunalbestyrelsen har april 2023 vedtaget en dispositionsplan for klimatilpasning ved genåbning af Kobberbækken.
 • Kobberbækken skal sikres ”god økologisk tilstand”.
 • Området ved Ørkild Voldstedet er beskyttet af fredninger.
   

Ideer til fremtiden

 • Hvilke nye funktioner og aktiviteter synes du der skal være plads til i fremtiden?
 • Hvordan vil du gerne kunne bruge området i fremtiden?
 • Hvilke kvaliteter/muligheder ser du i området mellem Ørkild Voldsted, Godsbanearealet og havnen?

 

Frederiksø

Frederiksø er byens åbne ø med oplevelser året rundt. Her mødes de maritime erhverv med maritim turisme, kulturarv og kulturaktiviteter. Nordsiden summer af aktivitet indenfor maritime erhverv, skibs- og motorreparation, mens der på sydsiden findes et hav af kulturelle oplevelser.

Derfor er området aktuelt:

Kvaliteter og muligheder

 • Frederiksø er byens åbne ø. De brede og forskelligartede oplevelser fra de kulturelle lejere aktiverer ugentligt mange 100 borgere. 
 • Frederiksø rummer en unik blanding af maritim industri og kultur, som er en del af DNA’et i Svendborg, til gavn for både borgere og turister. 
 • Det nye byrum på Frederiksø giver stor anvendelsesmulighed og binder by og havn sammen.

Udfordringer

 • Lejemålene i de gamle værftsbygninger er kolde i store dele af året, hvorfor det kan være svært at skabe liv hele året rundt. 
 • Frederiksø bruges af mange forskellige aktører og det kræver den god balance og koordinering af aktiviteter.

Bindinger

 • Området mellem bedding og de gamle værfsbyninger må ikke benyttes til rekreativ formål. 
 • Langs Udrustningskajen er der offentlige byrum til leg og ophold for alle. Bag de gamle værftsbygninger er der bl.a. offentlige parkeringspladser og arealer, der bruges af øens virksomheder.
 • Kajer og havnebassiner omkring Frederiksø bliver brugt til skibsbyggeri, færgetrafik, sejlende turister samt anløb fra større og mindre skibe.
 • Alle lejemål, inklusive lejemål for de 24 kulturelle lejere, har en erhvervslejekontrakt. 
   

Ideer til fremtiden

 • Hvilke særlige kvaliteter ser du på Frederiksø?
 • Hvilke aktiviteter eller funktioner ville du ønske dig endnu mere af?
 • Hvilke aktiviteter eller funktioner ville du ønske dig endnu mere af?