Kom til borgemøde om Søndre Havn

Søndre Havn stormflodsbeskyttelse og gangforbindelse
14. juni 2023 - Anna Als

Kom til borgemøde om Søndre Havn

Du inviteres til åbent borgermøde om det kommende projekt med stormflodsbeskyttelse og gangforbindelse i Søndre Havn.

Søndre Havn er første del af en samlet stormflodsbeskyttelse

Områderne i den sydlige del af havnen er lavtliggende og derfor i særlig høj risiko for oversvømmelse ved højvandshændelser. Det drejer sig om relativt store arealer omkring Brogade, Kullinggade, Mudderhullet og Gasværkskajen, der var særdeles hårdt ramt ved stormfloden i 2006 og senest truet ved stormfloder i 2017, 2019 og i 2022.

Projektet for Den Søndre Havn er første del af en samlet højvandsbeskyttelse for Den Blå Kant på Svendborg Havn. Højvandsbeskyttelsen er en kombination af moler og en sluseport over vandet samt højvandsmure og porte på land. Projektet for Søndre Havn har til formål at forebygge fremtidige oversvømmelser fra havet samtidig med, at højvandsbeskyttelsen kan anvendes som en længe ønsket, offentlig stiforbindelse hen over vandet mellem Havnepladsen og Gasværkskajen. Projektet forventes realiseret i 2025-26.

Ny strategi for højvandsbeskyttelse af havnen

Kommunalbestyrelsen i Svendborg kommune har i april 2023 besluttet en ny, samlet strategi for klimatilpasningen af havneområdet. Strategien omfatter en beskyttelseslinje, der går langs Træskibshavnens ydre kant med en sluseport og højvandsmoler over vandet. Derudover går beskyttelseslinjen langs de indre kanter ved Honnørkajen og Jessens Mole. Beskyttelsen etableres som en integreret del af den fremtidige byudvikling på Godsbanearealet indbygget i hævet terræn og plinte under ny bebyggelse. Strategien omfatter ikke beskyttelse af Frederiksø, som derfor må håndteres særskilt. Realiseringen af den samlede strategi vil ske i mindre etaper.

Hvem skal betale for stormflodsbeskyttelsen?

Det er som udgangspunkt en grundejers eget ansvar at sikre sin ejendom mod havoversvømmelse. En kommune kan beslutte at gennemføre et kommunalt fællesprojekt, der sikrer flere ejendomme mod havoversvømmelse med en fælles løsning. I den forbindelse kan kommunalbestyrelsen fastsætte bidragspligt for de ejendomme, som opnår beskyttelse mod havoversvømmelse eller anden fordel.

Der er på nuværende tidspunkt ikke truffet politisk beslutning om grundejerne skal pålægges bidrag.

Til borgermødet vil Svendborg Kommune opstille mulige og konkrete bidragsfordelingsmodeller, som kan drøftes med de berørte borgere og virksomheder. Modellerne vil efter mødet blive bearbejdet og drøftet igen med borgere og politikere inden der træffes endelig politisk beslutning om dette. Projektet og valg af bidragsfordeling vil komme i høring inden projektet realiseres.

Sæt kryds i kalenderen 20. juni

Kom og hør om projektet for Søndre Havn og hvad det betyder for dig. På mødet vil der være information om kystbeskyttelsesloven og en introduktion til hvordan grundejere og andre, der får en fordel ved løsningerne forventes at komme til at bidrage økonomisk til den samlede beskyttelse. 

Vi håber at se dig til mødet. Tilmelding via e-mail til anna.als@svendborg.dk

Du kan læse mere om Søndre Havn projektet her.