Den Blå Kant - Klimatilpasning

Billede af oversvømmet havneplads i nedgående sollys.
Havnepladsen i Svendborg ved oversvømmelse 2019

Den Blå Kant - Klimatilpasning

Svendborg Havn er udsat for oversvømmelse både fra højvande og fra kraftig regn. Svendborg Kommune har gennem flere år arbejdet med at finde de rette løsninger, der kan beskytte byens værdier og samtidig bevare den nære kontakt mellem land og vand.

Havnen i Svendborg er udpeget som det område i hele kommunen, der har størst risiko for skader ved skybruds- og højvandshændelser. I Svendborg Kommune har man derfor arbejdet længe med at finde måder at tilpasse sig det klima, vi i Danmark forventer at se meget mere af i fremtiden. Med kommunens klimahandleplan er der sat et mål om, at kommunen senest i 2050 skal være robust overfor kommende klimaforandringer.

Svendborg Kommune har siden 2021 været pilotkommune i Miljøministeriets og Realdanias kampagne ’Byerne og det stigende havvand’ om hvordan de danske kystbyer skal møde vandet i fremtiden i takt med det stigende havvand.

Fra beskyttelse med sluseporte i vand til integreret beskyttelse, der inviterer vandet ind

Pilotkommuneprojektet ”Fra blå kant til blå zone” i kampagnen ”Byerne og det stigende havvand” har gennem grundige analyser dannet baggrund for at kommunalbestyrelsen i april 2023 har truffet en endelig beslutning om at ændre strategi for byens møde med det stigende havvand.

Beskyttelseslinjen skal fortsætte langs havnens indre kant i stedet for at gå over Frederiksø via sluseporte på vandet. Med den nye strategi ligger Frederiksø udenfor den samlede beskyttelse. Det giver dog mulighed for at lave en lokal løsning, der passer til øens aktiviteter.

Den oprindelige strategi har mange svendborgensere formentlig allerede stiftet bekendtskab til: Svendborg Kommune gennemførte i 2017-18 arkitektkonkurrencen ’Den Blå Kant’. Vinderprojektet blev en sluseløsning ude i vandet frem for en digeløsning inde på kajkanten. Se mere om konkurrencen her

I stedet for at beskytte alle arealer og bygninger, inviteres vandet ind over kajkanten flere steder på havnen i den nye strategi. Havnen ses nu mere som en blå zone, hvor vandet flere steder bydes velkommen ved højvandshændelser. Ny bebyggelse og terræn bygges til at kunne holde til oversvømmelser og danner i sig selv en beskyttelse for den bagvedliggende by.

Illustration af strategi for beskyttelse under højvandshændelse

Kun for den sydlige del havnen indeholder beskyttelsesstrategien fortsat en sluseport og en gangbro. Det gælder projektet for Søndre Havn, der udover at skabe beskyttelse mod stormflod også etablerer en gangforbindelse over vandet fra Havnepladsen til Gasværkskajen. Kommunen har prioriteret midler til projektet ligesom der er opnået tilsagn fra den nationale kystpulje. Projektet forventes anlagt i 2026-27. Se mere om projektet her.

Svendborg Havn er landets bedst bevarede industrihavn, og byen rummer kulturarv af særlige og uerstattelige værdier i både et lokalt og nationalt perspektiv. Men stort set alle bevaringsværdige bygninger og samlede kulturmiljøer på havnen ligger indenfor et område, der oversvømmes ved en højvandshændelse på mellem kote 1,40–2,00m.

Resultatet af pilotkommuneprojektet i Byerne og det stigende havvand: