Udviklingsplanen

Udviklingsplan - kort

Udviklingsplanen

Med Udviklingsplanen har Byrådet sat retningen for havnen som en ny bydel i samspil med Svendborg Bymidte.

Politisk engagement

Udviklingsplan for Fremtidens Havn blev vedtaget af byrådet i februar 2014. Grundlaget for planen var en grundig proces med deltagelse af en lang række interessenter og borgere. Borgernes kommentarer fra den offentlige fremlæggelse af forslaget gav ændringer af den endelige plan så et bredt flertal af byrådet støtter op om planen.

Strategier for udviklingen

Ud over en vision for havnen og bærende værdier indeholder udviklingsplanen en række strategier for temaer som er centrale for udviklingsprocessen, f.eks. byens rum, bystrukturen, bæredygtighed osv. Og ikke mindst angiver udviklingsplanen hvilken fysisk struktur byrådet finder passende som ramme om livet i en ny bæredygtig bydel.

Strategi for erhvervsliv

Svendborg Havn er et interessant sted at lokalisere sig for mange typer af  virksomheder. Både dem der er direkte afhængige af nærhed til vandet, har tilknytning til den maritime sektor, samt alle dem der ser et potentiale i den særlige kulturarv og stemning, der findes på havnen.

Download Strategi for erhvervsliv

Strategi for boliger

Boligerne i Udviklingsplanen udgør ikke ensidige boligmiljøer, men indgår i sammenhænge med byens øvrige funktioner. Det er baseret på den grundlæggende værdi om at bylivet først opstår med den blandede by.

Download Strategi for boliger

Strategi for bystruktur

De dele af Udviklingsplanen, der knytter sig mest direkte til den historiske bymidte, bliver karakteriseret ved en halvåben karréform, der er en moderne udgave af den karré- og randbebyggelse, der kendetegner Svendborg bymidte. I den del af Udviklingsplanen, der åbner sig mod nord, er bebyggelsen mere karakteriseret ved åbne bebyggelsesformer med punkthuse og stænger.

Download Strategi for bystruktur

Strategi for byliv og byrum

Ligesom i de fleste andre byer har der i de seneste 20-30 år også i Svendborg været forsøgt skubbet til den gælngse opfattelse af torve og pladser - byens rum. En medvirkende årsag hertil er den stigende konkurrence byerne imellem, hvor det udendørs byliv er blevet et vigtigt parameter for at beskrive en bys styrke. Med dens placering, historie og struktur rummer havnen fantastiske muligheder for at supplere og udvikle bymidtens byrum og byliv.

Download Strategi for byliv og byrum

Strategi for aktiviteter på vandet

I takt med at den traditionelle erhvervsmæssige havnedrift har været vigende har den rekreative anvendelse af havnen og især af vandfladen været stigende. Med sine nye faciliteter i Inderhavnen har Svendborg Havn mulighed for at fastholde og udbygge sin rolle som øhavets vigtigste gæstehavn for lystsejlere. Samtidig er der vel ingen andre havne, som er så markant præget af den sejlende kulturarv i form af især gamle træskibe.

Download Strategi for Liv på Vand 2016-2020

Strategi for landskab

Nærheden til bymidten er et markant karaktertræk for Svendborg Havn. Nærheden fortæller dels om havn og by som sider af samme sag op gennem historien, dels om de særlige landskabelige vilkår, hvor havnen med sin placering ved et knæk på sundet er omgivet af og nærmest pakket ind i et kuperet landskab på flere sider. Dette karaktertræk er vigtigt at bevare, tydeliggøre og udvikle i en omdannelsesproces.

Download Strategi for landskab

Strategi for trafik og parkering

Udviklingsområdets centrale placering lægger op til, at der planlægges for en bæredygtig transport - med nærhed til en kollektiv trafikterminal og med korte cykelafstande bør der arbejdes for en nedbringelse af biltrafikkens andel af transportarbejdet. Opretholdelsen af færgelejer i havnen, en øget frekvens på færgerne og en opretholdelse af en begrænset godstrafik over kaj betyder imidlertid, at der fortsat vil være en vis andel tung trafik i havneområdet.   

Download Strategi for trafik og parkering

Strategi for maritim kulturarv

Det er en stor udfordring at synliggøre kulturarven og samtidig sikre udviklingsmuligheder. Havnens kulturarv skal derfor ikke forstås som en rigid spændetrøje, men som et potentiale for at skabe en endnu mere attraktiv havn. Udpegningen af kulturmiljøer og bevaringsværdige bygninger er derfor ikke en hindring for at omdanne og ændre anvendelsen, men et redskab til dels at synliggøre de historiske fortællinger, dels til at udnytte fortællingerne i havnens fremtidige udvikling.

Download Strategi for maritim kulturarv

Strategi for bæredygtighed

Strategien for bæredygtighed i havneudviklingen har flere vinkler. Den går i retning af at fremme en sund livsstil, at modvirke ghettodannelse og at udviklingen sker på et bæredygtigt økonomisk grundlag. Men den har naturligvis også de miljømæssige aspekter indbygget i relation til klima, jord- og luftforurening mv.

Download Strategi for bæredygtighed