Nyhedsbrev 4 - 2021

Visualisering af det nye SIMAC-byggeri set fra vandet
26. februar 2021 - Anna Pia Holmgaard

Nyhedsbrev 4 - 2021

Arbejdet er igen i gang Frederiksgade efter en vejr-pause. AVnd og Affald arbejder med etableringen af afvandingsledning. Hudes Pakhus får skiftet tag og man er ved at være færdig med at slå pæle i til Det Ny Simac.

NYHEDSBREV # 4 2021. DEN BLÅ KANT + LIV I MIN BY ANLÆGSARBEJDE PÅ HAVNEN, FREDERIKSGADE OG KLOSTERPLADS

25. februar 2021

Nyhedsbrevet indeholder løbende opdateringer fra Svendborg Kommune Vand og Affald og SMUC Fonden vedrørende anlægsarbejdet på havnen, Frederiksgade og Klosterplads.

Det er muligt at tilmelde sig nyhedsmailen ved at skrive til ti@svendborg.dk. Læs mere om projekterne påwww.fremtidenshavn.dk, www.liviminby.svendborg.dk og www.smuc.dk.

Den Blå Kant

Arbejdet i forbindelse med Den Blå Kant etape 1 er i fuld gang igen efter vintervejret med frost og sne. Vi er dog fortsat i vintermånederne, og derfor vil vejret have betydning for hvilket arbejde, der vil forgå på pladsen.

Det nuværende arbejde indbefatter støbning af betonbelægning samt klargøring til asfalt og aktivitetsfelter. Ved den røde toiletbygning ved Frederiksbroen arbejdes der på at gøre klar med armering m.m. til at støbe adgangen til toilettet. Toilettet ved Frederiksbroen og det offentlige toilet ved rundbuehallen er derfor fortsat lukket i forbindelse med etableringen af handicapadgang til toiletterne. Åbningstidspunktet for toiletterne er rykket grundet vintervejret, men der meldes hurtigst muligt et åbningstidspunkt ud.

Sidst i perioden begynder man at bygge trædækket på broen.

Udrustningskajen er afspærret for trafik helt oppe fra vejen. Der er fortsat adgang til alle indgange i bygningerne for gående, men alle bedes gå udenom administrationsbygningen og via den nye parkeringsplads.

Klosterplads

På Klosterplads arbejdes der med de sidste arbejder for kloak, el- og fiberkabler. Kloakarbejderne ovenfor den nye trappe ud for Klosterplads 5A-7 er næsten afsluttet. Der mangler et par enkelte kloakopgravninger i Klosterstræde, som afsluttes i uge 9.

Efterfølgende påbegyndes vejopbygningen med gruslagene, så granitbelægningen kan udlægges bagefter.

       

Frederiksgade

Arbejdet i Frederiksgade har desværre ligget stille i ca. en uge på grund af frost og snevejr. Nu er arbejdet godt i gang igen med vejopbygning og lægning af klinker/chaussesten.

Vand og Affald etablerer et nødoverløb fra hovedkloakkerne i Frederiksgade til en ny afvandingsledning, som får udløb
til havnebassinet ved Jessens Mole. Arbejdet med nødoverløbsbygværket i Frederiksgade forventes afsluttet i uge 9. I uge 8-9 arbejdes der desuden med vandledningerne i Jessens Mole udfor Frederiksgade.

Arbejderne med udløbsbygværket i kajkanten ved Jessens Mole er i gang og udføres til og med marts 2021. I april-maj måned 2021 udføres kloakledningsarbejder i Jessens Mole. Trafikreguleringen på Jessens Mole forventes derfor opretholdt indtil maj 2021.

Hudes Pakhus

Hudes Pakhus får skiftet tag. Arbejdet blev påbegyndt i uge 6 med opsætning af stillads og indretning af byggeplads.

De næste par uger vil gå med nedbrydning. Det nye tag skal efter planen stå færdig i slutningen af juni 2021.

Det ny SIMAC

Byggeriet
Det forventes, at man i uge 8 bliver færdig med at slå pæle i ved det ny SIMAC.

Kloak- og betonarbejder er godt i gang, og har været i gang i de seneste uger til trods for den hårde frost. Man forventer at støbe den første del af terrændækket i uge 9 eller 10, hvilket betyder, at alle forsyningsledninger og -rør, samt interne ledninger og rør skal være på plads inden terrændækket støbes. Dette gælder også de nedgravede kølerør fra kølegård til hovedteknikrum i stueplan.

Byggepladsen er indrettet, men vil blive udbygget løbende med mandskabsvogne, kraner mv. Der er desuden opsat et byggepladsskilt med info mv.

Færdsel i området
Da byggepladsen for det nye SIMAC er afgrænset med gult byggepladshegn og der vil være ind- og udkørsel til byggepladsen fra nord (Østre Havnevej) og fra syd (Nordre Kajgade), betyder det, at færdslen for cykler i området vil blive ændret i byggeperioden.

På Østrehavnevej vil den dobbeltrettede cykelsti blive nedlagt så al cykeltrafik fremover foregår i den almindelige kørselsretning.

Strækningen er på Østrehavnevej gældende fra omkring Lars Møllers Kaj mod øst og forbi det nye SIMAC mod vest (se kortet herunder). Ændringen vil ske den 2. marts 2021.Mod vandet vil der i hele byggeperioden være reserveret en passage på 6 meter mellem byggeplads og kaj. Her kan alle typer trafikanter færdes, og området skal fortsat kunne benyttes til Svendborg havns aktiviteter. Hold godt øje med ændringer og ny skiltning i områedet.

Kontaktoplysninger

Har du spørgsmål til projekterne så tag endelig kontakt til os. Vi kan kontaktes på:

Den Blå Kant

Ingeniør Kim Jensen. Mob: 30175374 / Mail: kim.jensen@svendborg.dk

Udviklingskonsulent Anna Als. Mob: 30175761 / Mail: anna.als@svendborg.dk

Liv i Min By

Ingeniør Jeanette Høj. Mob: 30175377 / Mail: jeanette.hoj@svendborg.dk

Udviklingskonsulent Helle Baker. Mob: 2478 6631 / Mail: helle.baker@svendborg.dk

Vand & Affald

Anlægschef Gry Tully Robsahm. Mob: 6321 5578 / Mail: gtu@Vandogaffald.dk

SMUC Fonden / SIMAC byggeriet

Kommunikationsansvarlig Morten Asbjørn Jensen. Mob. 28263111 / Mail:morten@asbjornjensen.dk