Nyhedsbrev #10

Gravkø og arbejdsmænd i gule dragter der graver gade mod Svendborg Havn op
26. oktober 2020 - Anna Pia Holmgaard

Nyhedsbrev #10

Der foregår stadig mange ledningsarbejder og rundkørslen ved Nyborgvej og Østre Havnevej er under ombygning, så trafikken skal omdirigeres. På Klosterplads er man gået i gang med at etablere belysning. I Frederiksgade er arbejdet med ny belægning begyndt.

Nyhedsbrevet indeholder løbende opdateringer fra Svendborg Kommune og Vand og Affald vedrørende anlægsarbejdet på havnen, Frederiksgade og Klosterplads. 

Det er muligt at tilmelde sig nyhedsmailen ved at skrive til ti@svendborg.dk.

Den Blå Kant

Arbejdet i forbindelse med Den Blå Kants første etape følger tidsplanen. Arbejdet med belægningen ved Højestene færgen holder en pause af hensyn til beboerne i området. Arbejdet vil blive genoptaget i startet af uge 44, hvor der vil være begrænset mulighed for at tage bil med færgen. Senest i starten af uge 43 vil der blive fjernet pæle, hvor den nye brygge skal etableres. Desuden vil opbrydningen af den eksisterende belægning ude ved Kaj 24 og ind mod ankomstpladsen blive påbegyndt. Internt på pladsen vil skurbyen blive flyttet. 

Vandledningsarbejderne i og omkring Frederiksbroen afsluttes i uge 42. Selve vandledningsarbejdet er afsluttet og reetablering pågår i uge 42. Etablering af ny pumpestation under terræn er afsluttet. I uge 43 etableres et overløb i kajkanten på Frederiksøen.

Østre Havnevej

Rundkørslen på Østre Havnevej skal ombygges. I den forbindelse vil det være nødvendigt at spærre i retningen fra Nyborgvej mod Østre Havnevej. Det vil fortsat være muligt at køre fra Østre Havnevej mod Nyborgvej. Arbejdet forventes at tage fem uger fra mandag i uge 43, og en del ledninger vil i samme periode blive omlagt.

Det vil i perioden ikke være muligt at benytte parkeringspladserne på Jessens mole / Nordre Havnevej, men der kan i stedet henvises til parkeringspladserne på bagsiden af Frederiksøen, hvor der i en periode vil være 8 timers parkering.

Nordre Kaj 

Vand og Affald forventer, at arbejdet med at fjerne de gamle spildevandsledninger i kajområdet foran det nye SIMAC afsluttes i uge 42. I uge 43-44 fjernes de gamle vandledninger foran det nye SIMAC.

I uge 43 opstartes etablering af nyt vandstik til broen foran det nye SIMAC. Arbejdet udføres i samarbejde med Origo og forventes afsluttet ultimo november.

I uge 43 omlægger Vand og Affald desuden spildevandsledningen fra ejendommen Østre Kajgade 9. I forbindelse med SIMAC er det nødvendigt at ændre på kajkonstruktionen. Dette arbejde vil Per Aaslev starte med i uge 42, og arbejdet forsætter de næste seks uger frem. Der vil hele tiden være kørende adgang ved kajen.

Frederiksgade 

Liv i Min By-anlægsarbejdet er nu påbegyndt i området ud for Crazy Daisy. Her er det tidligere fortov og asfaltbelægningen fjernet som forberedelse til den nye chausséstensbelægning, der anvendes i den nordlige side af Frederiksgade. Den sydlige side af Frederiksgade vil få en klinkebelægning, som er tilsvarende den fortovsbelægning, der er blevet lagt nedenfor den nye trappe på Klosterplads. 

Arkæologerne følger opgravningerne i Frederiksgade og støder enkelte steder på munkesten og murrester fra det gamle munkekloster, som ligger under jorden i et fredet areal i nærheden af jernbanen. 

Vand og Affald etablerer et nødoverløb fra hovedkloakkerne i Frederiksgade til en ny afvandingsledning, som får udløb til havnebassinet ved Jessens Mole. Arbejdet med nødoverløbsbygværket i Frederiksgade samt udskiftning af kloakstik er i gang og forventes afsluttet ultimo november 2020. Arbejderne med udløbsbygværket i kajkanten ved Jessens Mole er i gang og udføres til og med januar 2020.

Klosterplads

Der arbejdes aktuelt med forberedelserne til den ny belysning ved trappeanlægget.

Kontaktoplysninger

Har du spørgsmål til projekterne så tag endelig kontakt til os. Vi kan kontaktes på:  

Den Blå Kant 

Ingeniør Kim Jensen. Mob: 30175374 / Mail: kim.jensen@svendborg.dk

Udviklingskonsulent Anna Als. Mob: 30175761 / Mail: anna.als@svendborg.dk

Liv i Min By

Ingeniør Jeanette Høj. Mob: 30175377 / Mail: jeanette.hoj@svendborg.dk

Udviklingskonsulent Helle Baker. Mob: 2478 6631 / Mail: helle.baker@svendborg.dk

Vand & Affald

Anlægschef Gry Tully Robsahm. Mob: 6321 5578 / Mail: gtu@Vandogaffald.dk