Organisation

Bølgen i Svendborg Havn
'Bølgen'

Organisation

Fremtidens Havn er et kommunalt udviklingsprojekt, hvis succes afhænger af politisk vilje, opbakning og lokal forankring. Det afspejler sig i organiseringen.

Svendborg Kommune ejer hovedparten af det område Udviklingsplanen dækker og varetager selv udviklingsarbejdet. De politiske udvalg og byrådet træffer alle de væsentlige afgørelser i udviklingsprocessen, som administrativt ledes af en tværgående administrativ styregruppe.

Styregruppe

Styregruppen trækker på forskellige direktørområder og afdelinger i den kommunale organisation samt forsyningsselskabet Vand og Affald. Projektledelsen ligger hos Plan og Erhvervschef Morten Refskou.

Styregruppens sammensætning:

 • Erik Meldgaard Bendorf (kommunaldirektør)
 • Torben Jørgensen (direktør for Miljø, Erhverv og Teknik)
 • Jens Otto Kromann (budgetchef)
 • Søren Bach-Hansen (chef for Center for Ejendomme og Teknisk Service)
 • Marianne Wedderkopp (chef for Byg, Natur og Miljø)
 • Morten Refskou (chef for Plan og Erhverv)
 • Ole Steensberg Øgelund (direktør for Vand og Affald)
Havneforum

Byrådet ønsker størst mulig opbakning og lokal forankring af projektet. Derfor er samarbejde og ikke mindst samskabelse centrale begreber for udviklingsprocessen. Gennem borger- og interessentmøder lyttes der og samarbejdes om konkrete løsninger. Byrådet ønsker endvidere at borgere og erhvervsliv tager initiativer og har derfor nedsat et Havneforum, som mødes regelmæssigt og har gennemførelsen af konkrete udviklingsprojekter øverst på dagsordenen. Havneforum er sammensat af ca. 15 personer, som med deres forskellige baggrund fra erhverv, foreninger og andre interesser giver en bred indfaldsvinkel til det fælles mål: at bidrage aktivit til realisering af Udviklingsplanen.

I første omgang har vi bedt Havneforum arbejde indenfor tre temaer, hvor vi har behov for at afprøve nogle muligheder og scenarier: På Frederiksø, hvor vi har fået udarbejdet tre scenarier for den langsigtede anvendelse til kultur, maritime oplevelser eller outdooraktiviteter vurderer Havneforum på muligheden for at afprøve disse scenarier med midlertidige aktiviteter. Synliggørelse af et sammenhængende forløb af stier og byrum havnen rundt er et andet tema, og den tredje opgave handler om hvorledes trafikafviklingen kan se ud på Jessens Mole, hvor tung trafik skal forenes med lette trafikanter, der færdes mellem bymidte og havn.

Havneforums medlemmer:

 • Cai Larsen, Petersen & Sørensen
 • Carl Aage Jensen, CC Jensen
 • Jørgen Frederiksen, Bevar Svendborg Havn
 • Jan Askholm, SIMAC
 • Nicolai Ilcus, Nicus Nature
 • Per Ingemann, Svendborg Amatør Sejlklub
 • Anja Mia Haas, Svendborg Event
 • Lasse Bekker, Kammerateriet
 • Poul Weber, Svendborg Museum
 • Jakob Bjerregaard Engmann, Baggaardteatret
 • Giant Steps, Peter Bom Mikkelsen
 • Charlie V. Larsen, Kultutten
 • Christian Ulrich, Sydbank
 • Kristian Hvass, Gråbrødrearkitekter
 • Torbjørn Tarp, Naturturisme
 • Mette Thybo, Naturama
 • Rudi Rusfort Kragh, By og Land Svendborg
 • Jonas Glückstadt Knudsen , Ungerepræsentant
 • Rikke Lindholdst, Vækst og Bosætning - Svendborg Kommune