Svendborg bliver en del af Realdaniaprojektet "Byerne og det stigende havvand"

Luftfoto 2020 Svendborg Havn
25. juni 2021 - Anna Als

Svendborg bliver en del af Realdaniaprojektet "Byerne og det stigende havvand"

Svendborg Kommune er blevet udvalgt som pilotkommune i kampagnen ”Byerne og det stigende havvand”, der er blevet til i et partnerskab mellem Miljøministeriet og Realdania.

Se pressemeddelelse fra Realdania her: Ti danske byer får støtte til at beskytte sig mod oversvømmelse (realdania.dk)

Svendborg Kommune vil gennem samarbejdet med partnerskabet og de øvrige pilotkommuner komme mange skridt længere i planerne om at realisere en samlet klimatilpasning for Den Blå Kant på Svendborg Havn. Projektet giver anledning til at overveje projektets samlede realiserbarhed, projektets effekt over tid og de samfundsøkonomiske konsekvenser, så der opnås mest værdi for pengene - både på kort og langt sigt. Derudover vil projektet give viden fra netværk med andre kommuner og fagpersoner, der arbejder med lignende klimatilpasningsprojekter.

I projektet vil vi arbejde med følgende:

  • at kortlægge værdier sammenholdt med risiko for oversvømmelse og omkostninger af de forskellige sikringsløsninger i en cost-benefit analyse.
  • at udarbejde et dynamisk planlægningsværktøj for realisering af klimatilpasning af havneområdet på kort og lang sigt.
  • at kvalificere vinderforslagets løsninger samt at undersøge stedsspecifikke, alternative løsninger, der kan udbygges over tid og realiseres i takt med byudviklingen.
  • at undersøge forskellige finansieringsmuligheder og på sigt træffe politisk beslutning om dette.
  • at give politikere og borgerne kendskab og ejerskab til projektet og skabe dialog om værdier og risiko og i hvilken takt realiseringen skal ske.

 

Hvor langt er realiseringen af Den Blå Kant?

Den Blå Kant vinderforslaget fra 2018 omfatter en samlet strategi for beskyttelse mod højvandsstigning med sikringskote +3.00 langs den ydre del af Svendborg Havn. Projektet foreslår to sluseløsninger med klapper på havbunden og en kombineret sluse- og broløsning ved Træskibshavnen. Alle tre sluser kombineres med en række dige-løsninger på land. Gennem denne ydre højvandssikring af Svendborg Havn opretholdes nærheden til vandet mest muligt, uden forhøjede kanter i den indre havn. Tidsplanen for realiseringen afhænger af, i hvilken takt der skabes den nødvendige finansiering til projektet.

Det økonomiske overslag for realisering af Den Blå Kant vinderforslaget udgør henved 680 mio. kr. Udgiften alene til etablering af de tre sluseelementer er i vinderforslaget ca. 450 mio. kr. Overslaget er imidlertid behæftet med en del usikkerhed, men udgør en meget stor post i det samlede økonomiske overslag.

Første etape er et rent byrumsprojekt uden klimatilpasning og står færdigt denne sommer. Byrådet har i seneste budgetforlig afsat 36,6 mio.kr til at realisere højvandssikringen for Søndre Havn, der bl.a. omfatter den første af i alt tre sluseanlæg. Projektet forventes at blive realiseret 2022-24 og vil sikre en stor del af den sydlige del af havnen fra Havnepladsen til Gasværkskajen.

 

De øvrige etaper

De to øvrige sluseanlæg i vinderforslaget vil skulle realiseres samlet, da de udgør dele af en sikring for eet samlet område. Dette projekt udgør en så betydelig anlægsøkonomi, at det kan være vanskeligt at tilvejebringe finansieringen indenfor en overskuelig tidsperiode. Samtidig er byudviklingen af den del af havnen, der vil blive beskyttet af de to sluser i fuld gang med realiseringen af SIMAC, erhvervspark og udvikling af Godbanearealet samt udbud af byggemuligheder på Jessens Mole. De enkelte bygherrer skal sikre deres byggeri mod stormflod.

Derfor er der behov for en cost benefit undersøgelse på, om investeringen i sikringen står mål med den værdi, der beskyttes, sammenholdt med risikoen for oversvømmelse. Det er relevant at undersøge, hvorledes højvandssikringen samlet set kan realiseres økonomisk mest fordelagtigt alle forhold taget i betragtning.

Det er muligt at læse meget mere om Den Blå Kant via dette link.

Fakta om projektet:

  • Det er anden ansøgningsrunde i Byerne og det stigende havvand kampagnen
  • Der var 8 udvalgte kommuner i første runde og er blevet udvalgt 10 kommuner i denne runde.
  • Svendborg Kommune har ansøgt og fået tildelt 800.000 kr som er 50 % af projektmodningens samlede budget på 1,6 mio.kr. inklusive fondsmoms.
  • Projektet starter med opstartsmøde for alle de 10 udvalgte kommuner i august 2021 og afsluttes ved en konference ultimo 2022.