Nyhedsbrev 8

Nyhedsbrev 8

Frederiksgade spærres fra 21. september, dog ikke for vareleverancer. Tidsplanerne følges for såvel Nordre Kaj, Frederiksø og Frederiksgade/Klosterplads..

Nyhedsbrevet indeholder løbende opdateringer fra Svendborg Kommune og Vand og Affald vedrørende anlægsarbejdet på havnen, Frederiksgade og Klosterplads. 

Det er muligt at tilmelde sig nyhedsmailen ved at skrive til ti@svendborg.dk.

Læs mere om projekterne på www.fremtidenshavn.dk og www.liviminby.dk

Frederiksgade 

Mandag den 21. september påbegyndes renovering af kloakstik ind til bygninger enkelte steder i Frederiksgade, og på den trekantede plads ved Havnepladsen vil den nuværende belægning blive fjernet. 

Vand og Affald etablerer desuden et nødoverløb fra hovedkloakkerne i Frederiksgade til en ny afvandingsledning, som får udløb til havnebassinet ved Jessens Mole. Arbejdet med nødoverløbet i Frederiksgade er i gang, og forventes afsluttet ultimo november 2020. Arbejdet med udløbsbygværket i kajkanten ved Jessens Mole udføres fra 1. oktober til og med januar 2020.

Arbejdet med elkablet i det nordlige fortov fortsætter. Udeserverings-arealet er ryddet, således anlægsarbejderne i Frederiksgade kan gå i gang.  Fra mandag den 21. september spærres Frederiksgade dermed for al biltrafik på nær vareleverancer. Der vil fortsat være adgang for fodgængere, og det vil være muligt at trække sin cykel igennem gaden.

Klosterplads

Entreprenøren er begyndt at opbygge trappen i den nordlige del på Klosterplads. De nederste store granitsten er lagt.  I forbindelse med anlægsarbejdet i området har arkæologerne fra Svendborg Museum fundet et mindre fragment af en gammel mur. Murværket kan være en del af den vestlige afgrænsning af det munkekloster, som i Middelalderen lå på Klosterplads, i området omkring stationsbygningen. Museet undersøger derfor området lidt nærmere, hvilket kan forsinke projektet.

Den Blå Kant

Arbejdet i forbindelse med Den Blå Kant etape 1 er i fuld gang, og tidsplanen følges. I den kommende periode bliver der sat brosten ved Højestene-færgen. Derudover etableres støttemure til den nye gangforbindelse, som skal etableres til Frederiksø. Det vil være muligt at køre og gå over broen i perioden. 

Vand og Affald udfører vandledningsarbejder i og omkring Frederiksbroen indtil slutningen af oktober 2020.  Vand og Affald etablerer i samme periode en ny pumpestation under terræn til erstatning for en eksisterende pumpestation. Opgravning og etablering af ventilbrønd og pumpestation udføres i uge 37-40.  

Ledningsrenderne er ved at være dækket, men der vil fortsat være åbne huller indtil udskiftningen af ledningen er overstået og sat i drift.

Nordre Kaj 

Vand og Affald er i gang med omlægningen af spildevands- og vandledninger bag om det nye SIMAC. Arbejdet udføres frem til ultimo september. I forlængelse af dette arbejde omlægger Vand og Affald ligeledes spildevandsledningerne fra ejendommene Hudes Plads 1 og Østre Kajgade 9.

Kontaktoplysninger

Har du spørgsmål til projekterne så tag endelig kontakt til os. Vi kan kontaktes på:  

Den Blå Kant 

Ingeniør Kim Jensen. Mob: 30175374 

Udviklingskonsulent Anna Als. Mob: 30175761 

Liv i Min By

Ingeniør Jeanette Høj. Mob: 30175377 / Mail: jeanette.hoj@svendborg.dk

Udviklingskonsulent Helle Baker. Mob: 2478 6631

Vand & Affald

Anlægschef Gry Tully Robsahm. Mob: 6321 5578 

OVERSIGTSKORT over anlægsarbejdet