Nyhedsbrev 7

Nyhedsbrev 7

Nyhedsbrevet fortæller, hvad der sker i Svendborg Kommunes og Vand og Affalds anlægsarbejder på havnen, Frederiksgade og Klosterplads. 

ANLÆGSARBEJDE PÅ HAVNEN, FREDERIKSGADE OG KLOSTERPLADS   3. september 2020

Den Blå Kant 

Arbejdet i forbindelse med Den Blå Kant etape 1 er i fuld gang, og tidsplanen følges. I den kommende periode bliver der sat brosten og kantsten ved Højestene færgen. Derudover etableres støttemure til den nye gangforbindelse, der skal etableres til Frederiksø. Det vil være muligt at køre og gå over broen i perioden. Der er etableret gangforbindelse i den nordlige side af Frederiksbroen. 

Vand og Affald udfører vandledningsarbejder i og omkring Frederiksbroen. Der graves på tværs ved Frederiksø nr. 3A i uge 34-35. Øvrige vandledningsarbejder i og omkring Frederiksbroen udføres fra start september til slutningen af oktober 2020. 

Vand og Affald etablerer samtidig en ny pumpestation under terræn til erstatning for en eksisterende pumpestation. Opgravning og etablering af ventilbrønd og pumpestation udføres i uge 37-38. 

For at trække nye el-ledninger er det nødvendigt at grave en ledningsrende langs facaderne på bygningerne ved Kammerateriet, Rundbuehallen og Danmarks Museum for Lystsejlads. Der vil være adgang til bygningerne i graveperioden. Derudover vil der ske opgravning på den nordlige side af bygningen Frederiksø 2-8. 

Parkeringsplads Frederiksø. 

Arbejdet med renovering af parkeringspladsen er gået i gang og forventes at tage ca. 6 uger. 

Nordre Kaj 

Vand og Affald er i gang med omlægningen af spildevands- og vandledninger bag om det nye SIMAC. Arbejdet udføres frem til ultimo september. I forlængelse af dette arbejde omlægger Vand og Affald ligeledes spildevandsledningerne fra ejendommene Hudes Plads 1 og Østre Kajgade 9. 

Vedrørende de trafikale forhold, forventes det at rundkørslen ud for trælasten bliver åbnet igen i løbet af uge 38. Christiansmindestien ned til roklubben vil blive delvist spærret mandag d. 7. sep. til onsdag d. 9. sep. 

Liv i Min By 

Der graves pt foran og ovenfor den nuværende mur på Klosterplads, for at fritlægge og omlægge de kabler, som ledningsejerne skal have flyttet inden trappen udføres. 

Det forventes, at der arbejdes på disse kabler de næste 14 dage. 

Arkæologerne har i udgravningen fundet nogle syldsten, som har dannet hjørnet af en tidligere bygning. Ligeledes har de fundet en hvælvingssten fra det gamle munkekloster, og fortsat finder de også dyreknogler. 

Frederiksgade 

Den midlertidige udeservering i Frederiksgade bliver fjernet søndag den 13. september 2020, hvorefter anlægsarbejderne i gaden så småt vil starte op. 

Elkablet som skulle graves i det nordlige fortov er blevet forsinket, da kablet ikke kan frakobles før andet arbejde ved SIMAC-byggeriet er færdigt. 

Vand og Affald etablerer et nødoverløb fra hovedkloakkerne i Frederiksgade til en ny afvandingsledning, som får udløb til havnebassinet ved Jessens Mole. Fremover vil størstedelen af regnvandet fra Frederiksgade m.v. ved større regnhændelser dermed blive ledt ud i havnebassinet. Nødoverløbet etableres som et underjordisk bygværk på ”den trekantede plads” i bunden af Frederiksgade, som afsluttes lidt over terræn og integreres i den omkringliggende plads. Desuden etableres der nye ledningsanlæg i dele af Frederiksgade. Dette arbejde påbegyndes d. 7. september og forventes afsluttet ultimo november 2020. 

Kontaktoplysninger 

Har du spørgsmål til projekterne så tag endelig kontakt til os. Vi kan kontaktes på: 

Den Blå Kant 

Ingeniør Kim Jensen. Mob: 30175374 / Mail: kim.jensen@svendborg.dk Udviklingskonsulent Anna Als. Mob: 30175761 / Mail: anna.als@svendborg.dk 

Liv i Min By 

Ingeniør Jeanette Høj. Mob: 30175377 / Mail: jeanette.hoj@svendborg.dk
Udviklingskonsulent Helle Baker. Mob: 2478 6631 / Mail: helle.baker@svendborg.dk 

 Læs mere om projekterne på fremtidenshavn.dk og liviminby.dk