Nyhedsbrev #6

Oversigtskort over kommende byggeprojekter på Svendborg Havn
21. august 2020 - Anna Pia Holmgaard

Nyhedsbrev #6

Tidsplanen følges i arbejdet med Den Blå Kant etape 1. Nu sættes kantsten på den nordlige side af vejen til Frederiksø, og der graves ud til afvandingsledninger ved Højestenefærgen. Der etableres støttemure til ny gangforbindelse til Frederiksø. Man kan køre og gå over broen i perioden.

Nyhedsbrevet indeholder løbende opdateringer fra Svendborg Kommune og Vand og Affald vedrørende anlægsarbejdetpå havnen, Frederiksgade og Klosterplads.

Det er muligt at tilmelde sig nyhedsmailen ved at skrive til ti@svendborg.dk.

Læs mere om projekterne på fremtidenshavn.dk og liviminby.dk

Den Blå Kant

Arbejdet i forbindelse med Den Blå Kant etape 1 er i fuld gang, og tidsplanen følges. I den kommende periode sætteskantsten på den nordlige side af vejen til Frederiksø, og der udgraves til afvandingsledninger ved Højestenefærgen. Derudover etableres støttemure til den nye gangforbindelse, der skal etableres til Frederiksø. Det vil være muligt at køre og gå over broen i perioden.

Vand og Affald udfører vandledningsarbejder i og omkring Frederiksbroen. Der graves på tværs ved Frederiksø nr. 3A i uge 34-35. Øvrige vandledningsarbejder i og omkring Frederiksbroen udføres fra start september til slutningen af oktober 2020.

Vand og Affald etablerer samtidig en ny pumpestation under terræn til erstatning for en eksisterende pumpestation. I den forbindelse graves der på tværs af vejen ved Frederiksø nr. 5 i uge 34-35. Opgravning og etablering af ventilbrønd og pumpestation udføres i uge 37.

Arbejdet betyder, at det vil være nødvendigt at spærre og nedlægge de første ca. 22 parkeringspladser mod vandet. Byrådet har besluttet at disse nedlægges i forbindelse med etablering af Den Blå Kant etape 1. Senere vil parkeringsarealet ved beddingen blive udvidet. Færgegæster har mulighed for at parkere på Nordre Kaj ved Østre Havnevej.

Derudover bliver bådebro og fendertræ fjernet på vandsiden, hvilket betyder at der under hele byggeperioden er afspærret for sejlende trafik under og på sydsiden af broen. Dette er et krav fra Søfartsstyrelsen og er markeret med gule sømærker.

For at trække nye el-ledninger er det nødvendigt at grave en ledningsrende langs facaderne på bygningerne ved Kammerateriet, Rundbuehallen og Danmarks Museum for Lystsejlads. Der vil være adgang til bygningerne i graveperioden. Derudover vil der ske opgravning på den nordlige side af bygningen Frederiksø 2-8.

Toiletter i Rundbuehallerne er helt færdige, og kan benyttes fra fredag d. 21. aug. 2020.

Parkeringsplads Frederiksø.

Arbejdet med renovering af parkeringspladsen vil gå i gang primo september. Parkeringsarealet flyttes tættere på bygningerne og udvides. Derudover lægges der asfalt, og parkeringspladser markeres med hvide striber.

Ring Andersen Kaj

Arbejdet er afsluttet og området er åbnet op igen.

Nordre Kaj

Vand og Affald er i gang med omlægningen af spildevands- og vandledninger bag om det nye SIMAC. Arbejdet udføres frem til ultimo september. I forlængelse af dette arbejde omlægger Vand og Affald ligeledes spildevandsledningerne fra ejendommene Hudes Plads 1 og Østre Kajgade 9.

Udbuddet i forbindelse med nedrivning af Sorte hal (Nordre kajgade 15) er i gang. Entreprenøren findes efter d. 25. sep. 2020. Opstart af nedrivning forventes påbegyndt torsdag d. 1 okt. (uge 40) til om med fredag d. 23. okt. (uge 43).

Liv i Min By

Anlægsarbejdet for omdannelse af Klosterplads er nu i gang. Aktuelt nedbrydes muren ved trappeanlægget. Arkæologerne følger med interesse opgravningen. De første dage har kun budt på knoglerester fra dyr.

Parkeringspladsen foran Sydbank og Colorama er i hele anlægsperioden inddraget som materialeplads.

Anlægsarbejdet ved Klosterplads forventes at være færdigt omkring oktober 2020.

Frederiksgade

I Frederiksgade er der fortsat udeservering i området frem til midten af september. Mandag d. 14. sep. går anlægsarbejdet i gang i den nordlige side af Frederiksgade. Inden da graves der et højspændingskabel i jorden under det nordlige fortov. I anlægsperioden lukkes gaden for kørsel. Der vil i en periode fortsat være mulighed for ind- og udkørsel til parkeringspladsen i den vestlige ende af gaden.

Kontaktoplysninger

Har du spørgsmål til projekterne så tag endelig kontakt til os. Vi kan kontaktes på:

Den Blå Kant

Ingeniør Kim Jensen. Mob: 30175374 / Mail: kim.jensen@svendborg.dk

Udviklingskonsulent Anna Als. Mob: 30175761 / Mail: anna.als@svendborg.dk

Liv i Min By

Ingeniør Jeanette Høj. Mob: 30175377 / Mail: jeanette.hoj@svendborg.dk

Udviklingskonsulent Helle Baker. Mob: 2478 6631 / Mail: helle.baker@svendborg.dk

Vand & Affald

Anlægschef Gry Tully Robsahm. Mob: 6321 5578 / Mail: gtu@Vandogaffald.dk