Nyhedsbrev 5 - 2021

Gravkø og arbejdsmænd i gule dragter der graver gade mod Svendborg Havn op
12. marts 2021 - Anna Pia Holmgaard

Nyhedsbrev 5 - 2021

Nyhedsbrevet indeholder løbende opdateringer fra Svendborg Kommune, Vand og Affald og SMUC Fonden vedrørende anlægsarbejdet på havnen, Frederiksgade og Klosterplads.

Den Blå Kant

Arbejdet i forbindelse med Den Blå Kant etape 1 er i fuld gang. Det offentlige toilet i Rundbuehallen er nu åbent igen i dagtimerne. Der er adgang fra parkeringspladsen på bagsiden af Frederiksø. Det sidste af betonbelægningen støbes færdig foran Rundbuehallen. Der gøres klart til at blive lagt asfalt på den sydlige del af øen, og aktivitetsfelterne etableres langs kajen. Der skabes niveaufri adgang til toiletbygningen ved Frederiksbroen, og derfor gøres der klar til at støbe en betonrampe med armering m.m.

Brosten- og chaussestensbelægningerne fuges ved Højestene færgen, hvis nattemperaturerne tillader det. Vi forventer at starte op på montering af overbygningen af bro/bryggekonstruktionen ved Frederiksbroen.

Udrustningskajen er afspærret for trafik helt oppe fra vejen. Der er fortsat adgang til alle indgange i bygningerne for gående, men alle bedes gå udenom administrationsbygningen og via den nye parkeringsplads.

Klosterplads

Der monteres nu gelændere på trappen, hvilket betyder, at vi i løbet af næste uge delvist kan åbne op for adgangen til trappen. I arealet ovenfor trappen er brolæggerne i gang med lægning af den nye granitbelægning, som skal være på hele arealet. Tilsvarende belægning skal også lægges i Klosterstræde, som forventes påbegyndt engang efter påske.

Frederiksgade

Der arbejdes på at få det sidste afvandingsarbejde i bunden af Frederiksgade ved Jessens Mole færdigt, så der kan sættes en stor vandrende i Jessens Mole. Denne skal kobles på Vand og Affalds overløbsbygværk på den trekantede plads ved Frederiksgade nr. 1-7 til afhjælpning af skybrudsregn. Sideløbende bliver der udlagt klinkebelægning på det fremtidige p-areal i nærheden af Frederiksgade 7-9.

Hudes Pakhus

Arbejdet på Hudes Pakhus er i fuld gang. De næste 14 dage vil sanering af gamle installationer, som ikke bruges mere blive udført. Over det Maritime Center går man i gang med at forberede til efterisolering. Den synlige del af det nye faste undertag vil begynde at tage form, således at man til sidst står med et nyt tag, med et moderne fast undertag, men hvor man samtidig bevarer den historiske og karakteristiske bygnings vigtige arkitektoniske udtryk.

Det ny SIMAC 

Kloak- og betonarbejder er godt i gang. Man forventer at støbe den første del af terrændækket i uge 11, hvilket betyder, at alle forsyningsledninger og -rør, samt interne ledninger og rør skal være på plads inden terrændækket støbes. Dette gælder også de nedgravede kølerør fra kølegård til hovedteknikrum i stueplan. Byggepladsen er indrettet, men vil blive udbygget løbende med mandskabsvogne, kraner mv.

Færdsel i området
Byggepladsen for det nye SIMAC er afgrænset med gult byggepladshegn og der vil være ind- og udkørsel til byggepladsen fra nord (Østre Havnevej) og fra syd (Nordre Kajgade). Det betyder, at færdslen for cykler i området er ændret i byggeperioden. Mod vandet vil der i hele byggeperioden være reserveret en passage på 6 meter mellem byggeplads og kaj. Her kan alle typer trafikanter færdes, og området skal fortsat kunne benyttes til Svendborg Havns aktiviteter.

Kontaktoplysninger

Har du spørgsmål til projekterne så tag endelig kontakt til os. Vi kan kontaktes på:

Den Blå Kant

Ingeniør Kim Jensen. Mob: 30175374 / Mail: kim.jensen@svendborg.dk

Udviklingskonsulent Anna Als. Mob: 30175761 / Mail: anna.als@svendborg.dk

Liv i Min By

Ingeniør Jeanette Høj. Mob: 30175377 / Mail: jeanette.hoj@svendborg.dk

Udviklingskonsulent Helle Baker. Mob: 2478 6631 / Mail: helle.baker@svendborg.dk

Vand & Affald

Anlægschef Gry Tully Robsahm. Mob: 6321 5578 / Mail: gtu@Vandogaffald.dk