Nyhedsbrev 1 om anlægsarbejder på havn, i Frederiksgade og Klosterplads

Svendborg Havn byggeprojekter oversigtskort
4. maj 2020 - Anna Als

Nyhedsbrev 1 om anlægsarbejder på havn, i Frederiksgade og Klosterplads

Nyhedsbrev 1 om byggeri på havnen 2020-21

Den Blå Kant første etape

Første anlægsetape af Den Blå Kant omfatter Frederiksbro og Udrustningskajen på Frederiksø.

Formålet med projektet er at skabe en stærk forbindelse mellem bymidte og havn samt at skabe attraktive byrum på havnen, der kan danne nye rammer om endnu mere liv på kajen og ved vandet. Der arbejdes i forskellige områder i byggeperioden;

Anlægsarbejdet bliver udført august 2020 til juni 2021. Fra 1. august til udgangen af november arbejder vi på den sydligste del af Udrustningskajen på Frederiksø ud for Snedkeriet.

Derudover laver vi asfaltarbejde på Frederiksbroen i august og september. Man vil fortsat kunne køre over broen i hele byggeperioden.

Vand og Affald udskifter vandledningen i og omkring Frederiksbroen samt renoverer en underjordisk pumpestation i forbindelse med anlægsarbejdet. Pumpestationen er placeret på kajen øst for Frederiksbroen. Dette arbejde sker september til oktober 2020.

Desuden etableres et mindre overløbsbygværk på Frederiksø i samme periode.

Liv i Min By – Frederiksgade og Klosterplads

Svendborgs store byfornyelsesprojekt, Liv i Min By, er inde i sit afsluttende år. I sensommeren 2020 igangsættes omdannelsen af Frederiksgade og Klosterplads, der skal styrke koblingen mellem byen og havnen.

Et af de vigtige aspekter i projektet er, at gøre byens gamle kerne omkring banegården til et byrum med plads til byliv. Det sker blandt andet med et nyt markant trappeanlæg på Klosterplads, en af byens historiske pladser.

Ligeledes bliver Frederiksgade omdannet, så det vil få præg af gågade, dog med mulighed for langsom kørsel i retning fra byen mod havnen. Gaden vil få nye klinke- og granitbelægninger, der skaber sammenhæng til Den Blå Kant. I koordination med anlægsarbejdet etablerer Vand og Affald et system til aflastning af skybrudsvand langs Frederiksgade. Fremover vil størstedelen af regnvand dermed blive ledt ud i havnebassinet.

Anlægsarbejdet, der udbydes inden sommerferien, forventes igangsat på Klosterplads i august 2020 og ca. en måned senere i Frederiksgade.

I perioden fra oktober 2020 til januar 2021 udfører Vand og Affald ligeledes et udløbsbygværk ved Jessens Mole, hvor regnvandet ved skybrud ledes igennem kajkanten og ud i sundet.

Desuden etableres der i februar-marts 2021 et ledningsanlæg i Jessens Mole, der forbinder de to bygværker.

Aktuelt: Ensretning af Frederiksgade

Frederiksgade ensrettes i perioden 1. maj – 31. august i retning fra Klosterplads mod havnen. Derved får gadens erhvervsdrivende mulighed for udeservering, når regeringen åbner op for dette tiltag. Ensretningen løber frem til igangsætning af anlægsarbejdet i Frederiksgade i september 2020.

Aktuelt: Gravearbejde i Frederiksgade

Der bliver i øjeblikket lagt højspændingskabel i den nordlige del af vejen, da det i anlægsperioden ville besværliggøre og forlænge andet arbejde.

Aktuelt: Omlægning af naturgasledning

For at gøre plads til det nye udløbsbygværk omlægges en naturgasledning på en mindre strækning ved Jessens Mole i maj 2020.

Øvrig information

Nordre Kaj

For at gøre plads til byggeriet af det nye SIMAC, rives de tidligere bygninger for NH Bugser og den sorte hal ned.

Nedrivningen af NH Bugser bygninger sker i perioden 4. maj – 10. juni. - endelig startdato er ikke aftalt.

Nedrivning af den sorte hal er planlagt til at ske efter sommerferien.

I juli-august omlægger Vand og Affald spildevands- og vandledninger bag om det nye Simac. I forlængelse af dette arbejde omlægger Vand og Affald ligeledes spildevandsledningerne fra ejendommene Hudes Plads 1 og Østre Kajgade 9

Ring Andersen Kaj

I forbindelse med renovering af kajstrækning ved Ring Andersen og ved Yachtbroker, er Svendborg Kommune i gang med at ramme en ny stålspuns.

Det fulde anlægsarbejde på denne kaj forventes at stå færdigt omkring midten af juli 2020.

Rundbuehallen

Der bliver bygget nye offentlige toiletter i Rundbuehallen, som erstatning for den midlertidige toiletbygning på kajen.

Byggeriet starter i maj og forventes afsluttet i juni 2020.

De midlertidige toiletter vil være tilgængelige, indtil de nye kan tages i brug.

Udlejning af Rundbuehallerne sker fortsat ved henvendelse til Havnekontoret, kontakt: 6223 3080.

Parkeringsplads ved beddingen på Frederiksø

Parkeringspladsen forbedres ved beddingen med asfalt og opstribning.

Arbejdet vil ske i august 2020.

I den periode er der mulighed for at benytte parkeringsarealer på havnen - eks. i området ved Prøveparken med indkørsel fra rundkørslen ved Østre Havnevej

Kontaktoplysninger

Har du spørgsmål til projekterne så tag endelig kontakt til os. Vi kan kontaktes på:

Den Blå Kant:

Ingeniør Kim Jensen. Mob: 30175374 / Mail: kim.jensen@svendborg.dk

Udviklingskonsulent Anna Als. Mob: 30175761 / Mail: anna.als@svendborg.dk

Liv i Min By:

Ingeniør Jeanette Høj. Mob: 30175377 / Mail: jeanette.hoj@svendborg.dk

Udviklingskonsulent Helle Baker. Mob: 2478 6631 / Mail: helle.baker@svendborg.dk

Vand & Affald:

Anlægschef Gry Tully Robsahm. Mob: 6321 5578 / Mail: gtu@Vandogaffald.dk