Frederiksgade og Klosterplads - det nærmer sig

19. april 2021 - Anna Pia Holmgaard

Frederiksgade og Klosterplads - det nærmer sig

De nye belægninger og træer i Frederksgade og færdiggørelsen af trappen på Klosterplads er to af de mest markante forandringer i bybilledet. Der foregår dog stadig arbejde på Jessens Mole med overløbsanlæg,

I de seneste nyhedsbreve 6 og 7 er der gode nyheder for området med fornyelsen ved Fremtidens Havn i Blå Kant-projektet og i såvel Frederiksgade som på Klosterplads. Vand og Affald er i gang med etablere et nødoverløb fra hovedkloakkerne i Frederiksgade til en ny afvandingsledning, som får udløb til havnebassinet ved Jessens Mole.

Arbejdet med nødoverløbs-bygværket i Frederiksgade er stort set færdigt, og forventes afsluttet i løbet af april. Belægningsarbejdet med klinker og granitsten fortsætter i gaden, og der udgraves løbende for bundopbygning på den trekantede plads ved overløbsbygværket.

Arbejdet med udløbsbygværket i kajkanten ved Jessens Mole er i gang og udføres til og med midten af april. Fra 6. april til juni 2021 udføres kloakledningsarbejder i Jessens Mole. Trafikreguleringen på Jessens Mole forventes derfor opretholdt indtil juni 2021.

På Klosterplads er trappen er nu delvist blevet åbnet, og vi forventer, at den bliver åbnet helt op inden påske. Gelænderne på trappen er blevet monteret, og det er planen, at træerne også plantes inden påske. Belægningsarbejdet ovenfor trappen fortsætter langs med bygningerne. På den nordlige del af Klosterstræde påbegyndes med opbygning af bund og efterfølgende lægning af ny granitbelægning. Der arbejdes på et ca. 4 meter bredt stykke fra bygningerne for at kunne opretholde varekørsel i strædet.