Vand, land og klimaet

Havnekontor
Havnekontor

Vand, land og klimaet

Vand og land mødes på Den Blå Kant. Med klimaforandringer, flere og større højvande og skybrud, kan mødet blive voldsomt og med negative konsekvenser. Den Blå Kant skal kunne klare denne udfordring og derfor hænger byrum og klimatilpasning uløseligt sammen.

Klimaforandringer er et globalt problem som også skal løses lokalt

Klimaet forandrer sig, og det betyder, at vi må tilpasse vores byer og landområder, så vi kan imødegå de udfordringer, der følger med. Der er brug for lokale løsninger på et globalt problem, hvor vi her i Danmark oplever, at vand bliver en særlig udfordring. Vores byer er ikke indrettet til at kunne håndtere de øgede regnmængder vi har i vente og slet ikke de ekstreme skybrud, som vi kommer til opleve oftere end hidtil. Langs kysterne vil den gradvist stigende vandstand give store udfordringer på længere sigt, og med de mere ekstreme vejrforhold, må vi allerede nu påregne flere oversvømmelser af udsatte kyststrækninger.

Vandet er kraftfuldt og kan medføre store ødelæggelser af både menneskelige, økonomiske, natur- og miljømæssige og samfundsmæssige værdier. Derfor er det nødvendigt at tage udfordringen op med at ”tæmme” vandet, så vandet gør så lidt skade som muligt – og måske endda gør gavn.

Den lokale udfordring

I Svendborg Kommune arbejder vi med en bred klimaindsats, men Svendborg Havn er samlet set det mest truede lokale område pga den særlige topografi omkring havnen. Byen er placeret ved Svendborgsund, som en dansk flodby. De store højdeforskelle giver nogle særlige problemer ved de hyppigere og kraftigere skybrud og højvande, der følger af klimaforandringerne. Samtidig rummer havnen og den tilgrænsende by enorme samfundsmæssige værdier, som skal beskyttes.

Muligheder i klimatilpasningen

Den lokale klimaudfordring og de mulige løsninger har et internationalt potentiale. Som en slags flodhavn ved sundet og med den store tæthed mellem havn og by kan Svendborg Havn udvikles som eksempel for andre byer i samme situation.

Nye byrum på vandkanten - Den Blå Kant

Svendborg Kommune udskrev i 2017 en projektkonkurrence for at finde de bedste løsninger for fremtidens byrum langs havnen. Konkurrencen giver bud på en samlet plan for byrum og klimatilpasning i Den Blå Kant. Vinderforslaget formår at skabe sammenhæng og forbindelse langs Svendborg Havn, med byrum af høj kvalitet, og samtidig klimasikre havnen og den omkringliggende by mod højvande og kraftig regn. Se vinderforslaget her i DEL 1 og DEL 2

Byrum og klimatilpasning hænger sammen

Vinderforslaget bevarer den direkte forbindelse mellem vand og bymidte ved at løse højvandssikringen på den ydre del af havnen over Frederiksø med en kombination af sluser og diger. Projektet foreslår en ny kombineret bro og højvandssikring over vandet ved Træskibshavnen. Mellem Hudes Plads og Frederiksø mod nord og mellem Havnepladsen og Frederiksø mod syd anviser forslaget sluseløsninger, i form af klapper på havbunden. Ved ekstremt højvande kan disse klapper hæves, og sammen med diger på land vil de sikre hele havneområdet mod oversvømmelse. Klapperne vil ikke være synlige ved normal vandstand og bliver kun aktiveret ved de sjældne højvandshændelser. I situationer med skybrud og kraftig regn har vinderforslaget anvist løsninger, hvor vandet ledes væk fra bygningerne og ned i havnen via åbne render.