Den Blå Kant

Bryggen og fodgængerbro Frederiksø med mennesker
Brygge og fodgængerbro Frederiksø

Den Blå Kant

Den Blå Kant er svendborgensernes og vores gæsters fælles byrum mellem by og vand. Den Blå Kant skal give forbindelse og rum for byliv hele havnen rundt. Svendborg Kommune har sommeren 2021 indviet den første etape på Frederiksø.

Byrum på vandkanten

Svendborgenserne og byens gæster kan nu glæde sig over en ny, bred gangbro på sydsiden af Frederiksbro. Her kan man sidde og nyde livet på havnen, ligge i net i broen og se ned i vandet eller tage ophold på plateauer helt tæt ved vandet.

     

Der er skabt en ny plads med træer, bænke og cykelparkering ved ankomsten til Frederiksø. Pladsen kan bruges fleksibelt til events, ophold, udeservering og skiftende aktiviteter.

Udrustningskajen på Frederiksø er blevet opgraderet med ny belægning, belysning og arealer til forskellige aktiviteter. Der er skabt felter med sand og græs for skiftende aktiviteter langs kajen. Sandstranden ud for Kammerateriet er et af de fire aktivitetsfelter og kan også i fremtiden fortsætte med at skabe liv på kajen. Der er plantet træer og sat bænke langs promenaden og kajkanten er bevaret, så det er muligt for de store skibe at lægge til kaj. 

Udrustningskajen Frederiksø

Se havnen før og efter omdannelsen

 

Vinderforslag viser den samlede vision

Svendborg Kommune har gennem en arkitektkonkurrence i 2017-18 fået en samlet plan for byrum og klimatilpasning i Den Blå Kant. 

Vinderforslaget er udvalgt af en enig dommerkomité, hvor borgmester Bo Hansen har siddet for bordenden. Dommerbetænkningen beskriver både vinderforslaget og de øvrige forslag. Se mere her.

Vinderforslaget formår at skabe sammenhæng og forbindelse langs Svendborg Havn, med byrum af høj kvalitet, og samtidig klimasikre havnen og den omkringliggende by mod højvande og kraftig regn.

Vinderforslaget ”100 % Svendborg” viser en god forståelse af de kvaliteter, der allerede findes på havnen i dag. Havnens kvaliteter bliver styrket af en sammenhængende stiforbindelse for gående og cyklister. – En sti, der binder havnen sammen fra Christiansmindestien til Den Runde Lystbådehavn. Undervejs passerer man byrum for ophold og aktiviteter.
Se en folder med beskrivelse af vinderforslaget her.

Du kan også læse vinderholdets egen beskrivelse af forslaget på Effekt's egen hjemmeside her.

Klimatilpasning

Svendborg Havn er kommunens mest truede område, hvad angår både oversvømmelser ved skybrud og højvande. Konkurrencen anviser løsninger til:

  • - At sikre havnen mod højvande op til 3 meter (ca. 1,5 meter over eksisterende kajkant)
  • - At sikre havnen mod oversvømmelser fra kraftig regn/skybrud.

Højvande ved kote 3, illustration Effekt

Illustration herunder viser vinderforslagets strategi for klimatilpasning i diagrammer.

Byrum og klimatilpasning hænger sammen

Vinderforslaget bevarer den direkte forbindelse mellem vand og bymidte ved at løse højvandssikringen på den ydre del af havnen over Frederiksø med en kombination af sluser og diger. Projektet foreslår en ny kombineret bro og højvandssikring over vandet ved Træskibshavnen. Mellem Hudes Plads og Frederiksø mod nord og mellem Havnepladsen og Frederiksø mod syd anviser forslaget sluseløsninger, i form af klapper på havbunden. Ved ekstremt højvande kan disse klapper hæves, og sammen med diger på land vil de sikre hele havneområdet mod oversvømmelse. Klapperne vil ikke være synlige ved normal vandstand og bliver kun aktiveret ved de sjældne højvandshændelser. I situationer med skybrud og kraftig regn har vinderforslaget anvist løsninger, hvor vandet ledes væk fra bygningerne og ned i havnen via åbne render.

 

Videre planlægning

DEN BLÅ KANT kan ikke realiseres på én gang. Tidsplanen for realiseringen afhænger af, i hvilken takt der skabes den nødvendige finansiering til projektet. Byrådet har foreløbigt afsat penge og realiseret første etape, der stod færdig sommeren 2021 på Frederiksø. Derudover har Byrådet afsat næsten 37 mio. kr. til at realisere højvandssikring for den sydlige del af havnen ved Gasværkskajen, Mudderhullet og havnepladsen.

Svendborg Kommune er i 2021 blevet udvalgt som en ud af i alt ti pilotkommuner i kampagnen ”Byerne og det stigende havvand”, der er blevet til i et partnerskab mellem Miljøministeriet og Realdania. Vi kalder projektet "Fra blå kant til blå zone"

Svendborg Kommune vil gennem samarbejdet med partnerskabet og de øvrige pilotkommuner komme mange skridt længere i planerne om at realisere en samlet klimatilpasning for Den Blå Kant på Svendborg Havn. Projektet giver anledning til at overveje projektets samlede realiserbarhed, projektets effekt over tid og de samfundsøkonomiske konsekvenser, så der opnås mest værdi for pengene - både på kort og langt sigt. Derudover vil projektet give viden fra netværk med andre kommuner og fagpersoner, der arbejder med lignende klimatilpasningsprojekter. Følg med i "Fra blå kant til blå zone" her

Midlertidige aktiviteter

Mens vi venter på de synlige forandringer i havnen, vil Svendborg Kommune, i samarbejde med Havneforum og andre nøgleaktører, skabe midlertidige aktiviteter langs DEN BLÅ KANT. Sådan kan vi skabe mere byliv, gøre havnen endnu mere attraktiv og afprøve, om vi bevæger os i den rigtige retning. Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har ideer eller spørgsmål i forbindelse med havnens udvikling.

Se mere om Den Blå Kant i denne lille film , der blev lavet i forbindelse med udarbejdelsen af konkurrenceprogrammet for Den Blå Kant. Her spurgte vi byens borgere, foreninger og virksomheder, hvilke drømme de har for fremtidens Blå Kant. Alle ideer og bidrag fra denne proces er samlet i et idekatalog og blev taget med i konkurrenceprogrammet. Du kan læse ideklataloget her. 

Den Blå Kant film

Herunder kan du se de enkelte delområder i Svendborg Havn og læse om de projektideer, Den Blå Kant vinderforslaget giver til hvert område.