Den Blå Kant

Illustration Den Blå Kant
Illustration Den Blå Kant

Den Blå Kant

Den Blå Kant er svendborgensernes og vores gæsters fælles byrum mellem by og vand. Den Blå Kant skal give forbindelse og rum for byliv hele havnen rundt. Nu bygger Svendborg Kommune første etape.

Nye byrum på vandkanten

Byrådet godkendte i december 2019 projektet for den første etape af Den Blå Kant.

Svendborgenserne og byens gæster kan nu glæde sig til en ny, bred gangbro på sydsiden af Frederiksbro. Her kan man sidde og nyde livet på havnen, ligge i net i broen og se ned i vandet eller tage ophold på plateauer helt tæt ved vandet.

 Illustration af bryggen    

Der skabes en ny plads med træer, bænke og cykelparkering ved ankomsten til Frederiksø. Pladsen kan bruges fleksibelt til events, ophold, udeservering og skiftende aktiviteter.

Udrustningskajen på Frederiksø bliver opgraderet med ny belægning, belysning og arealer til forskellige aktiviteter. Der skabes felter med sand og græs for skiftende aktiviteter langs kajen. Sandstranden ud for Kammerateriet er et af de fire aktivitetsfelter og kan også i fremtiden fortsætte med at skabe liv på kajen. Der plantes træer og placeres bænke langs promenaden og kajkanten bevares, så det er muligt for de store skibe at lægge til kaj. Du kan se det fulde projektforslag her.

 

Vinderen af arkitektkonkurrencen for Den Blå Kant; EFFEKT arkitekter, WTM Engineers og Sweco Arkitekter har siden konkurrencen udarbejdet forundersøgelser og et dispositionsforslag for første etape. Svendborg Kommune har besluttet at takke nej til et honorartilbud for de resterende faser, men takker for det arbejde vinderholdet har leveret frem til nu. Projektforslaget for første etape af Den Blå Kant er tegnet af arkitekter fra administrationen i Svendborg Kommune med ingeniørbistand fra Sweco ingeniører. Det endelige detailprojekt udarbejdes af et ingeniørfirma, der findes ved et særskilt udbud.

 

Anlægsarbejdet går i gang i august 2020 og forventes at stå færdigt i juni 2021. Der skabes også nye byrum i Frederiksgade og Klosterplads. Derudover arbejder Vand og Affald på et vandafledningsprojekt for at afhjælpe oversvømmelser ved kraftig regn for enden ad Frederiksgade ved Jessens Mole. Her kan du se en oversigt over alle de mange projekter på havnen i 2020 og 2021. der tages forbehold for ændringer undervejs.

Oversigt over byggeri på Svendborg Havn i 2020-21

Vinderforslag viser den samlede vision

Svendborg Kommune har gennem en arkitektkonkurrence i 2017-18 fået en samlet plan for byrum og klimatilpasning i Den Blå Kant. 

Vinderforslaget er udvalgt af en enig dommerkomité, hvor borgmester Bo Hansen har siddet for bordenden. Dommerbetænkningen beskriver både vinderforslaget og de øvrige forslag. Se mere her.

Vinderforslaget formår at skabe sammenhæng og forbindelse langs Svendborg Havn, med byrum af høj kvalitet, og samtidig klimasikre havnen og den omkringliggende by mod højvande og kraftig regn.

Vinderforslaget ”100 % Svendborg” viser en god forståelse af de kvaliteter, der allerede findes på havnen i dag. Havnens kvaliteter bliver styrket af en sammenhængende stiforbindelse for gående og cyklister. – En sti, der binder havnen sammen fra Christiansmindestien til Den Runde Lystbådehavn. Undervejs passerer man byrum for ophold og aktiviteter.
Se en folder med beskrivelse af vinderforslaget her.

Du kan også læse vinderholdets egen beskrivelse af forslaget på Effekt's egen hjemmeside her.

Klimatilpasning

Svendborg Havn er kommunens mest truede område, hvad angår både oversvømmelser ved skybrud og højvande. Konkurrencen anviser løsninger til:

  • - At sikre havnen mod højvande op til 3 meter (ca. 1,5 meter over eksisterende kajkant)
  • - At sikre havnen mod oversvømmelser fra kraftig regn/skybrud.

Højvande ved kote 3, illustration Effekt

Illustration herunder viser vinderforslagets strategi for klimatilpasning i diagrammer.

Byrum og klimatilpasning hænger sammen

Vinderforslaget bevarer den direkte forbindelse mellem vand og bymidte ved at løse højvandssikringen på den ydre del af havnen over Frederiksø med en kombination af sluser og diger. Projektet foreslår en ny kombineret bro og højvandssikring over vandet ved Træskibshavnen. Mellem Hudes Plads og Frederiksø mod nord og mellem Havnepladsen og Frederiksø mod syd anviser forslaget sluseløsninger, i form af klapper på havbunden. Ved ekstremt højvande kan disse klapper hæves, og sammen med diger på land vil de sikre hele havneområdet mod oversvømmelse. Klapperne vil ikke være synlige ved normal vandstand og bliver kun aktiveret ved de sjældne højvandshændelser. I situationer med skybrud og kraftig regn har vinderforslaget anvist løsninger, hvor vandet ledes væk fra bygningerne og ned i havnen via åbne render.

 

Videre planlægning

DEN BLÅ KANT kan ikke realiseres på én gang. Tidsplanen for realiseringen afhænger af, i hvilken takt der skabes den nødvendige finansiering til projektet. Byrådet har foreløbigt afsat 24 mio. kr. til dele af projektet. Med Udviklingsplanen for havnen fra 2014 og vinderprojektet er der skabt et godt grundlag for det videre arbejde.

Samtidig skal forslagets økonomiske og tekniske sider bearbejdes, og der skal arbejdes med forskellige finansieringsmuligheder for både den første og de øvrige etaper.

 

Midlertidige aktiviteter

Mens vi venter på de synlige forandringer i havnen, vil Svendborg Kommune, i samarbejde med Havneforum og andre nøgleaktører, skabe midlertidige aktiviteter langs DEN BLÅ KANT. Sådan kan vi skabe mere byliv, gøre havnen endnu mere attraktiv og afprøve, om vi bevæger os i den rigtige retning. Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har ideer eller spørgsmål i forbindelse med havnens udvikling.

Se mere om Den Blå Kant i denne lille film , der blev lavet i forbindelse med udarbejdelsen af konkurrenceprogrammet for Den Blå Kant. Her spurgte vi byens borgere, foreninger og virksomheder, hvilke drømme de har for fremtidens Blå Kant. Alle ideer og bidrag fra denne proces er samlet i et idekatalog og blev taget med i konkurrenceprogrammet. Du kan læse ideklataloget her. 

Den Blå Kant film

Herunder kan du se de enkelte delområder i Svendborg Havn og læse om de projektideer, Den Blå Kant vinderforslaget giver til hvert område.